forum1ogloszenia1sklep1galeria1informator2

ogloszenia polonika1

Zapisz się na newsletter i otrzymuj najnowsze informacje
pojawiające się w naszym serwisie.
Data pl v0.1 - by KESS Data: czwartek, 07 grudnia 2023 r. Imieniny: Agaty, Dalii, Sobiesława

Ubezpieczenie macierzyńskie, będące częścią ogólnego ubezpieczenia społecznego, zapewnia pokrycie kosztów związanych z usługami medycznymi niezbędnymi w okresie ciąży, porodu i bezpośrednio po porodzie, a także świadczenia pieniężne w okresie urlopu macierzyńskiego.

Świadczenia te przydzielane są przez CPAM (La Caisse primaire d'assurance maladie).

Jednakże aby je otrzymać należy dopełnić kilku formalności.

  • Kobieta, przed upływem 14 tygodnia ciąży, powinna zgłosić ją w Kasie Świadczeń Rodzinnych (CAF) lub w kasie chorych (Caisse d`assurance maladie).
  • W czasie pierwszej wizyty u ginekologa lub lekarza pierwszego kontaktu kobieta otrzymuje druk Cerfa n°10112*4 (Premier examen médical prénatal), który składa się z 2 odcinków: różowego i niebieskiego. Odcinek różowy należy przesłać do kasy chorych wraz z fakturami za badania by uzyskać refundację kosztów leczenia. Odcinek niebieski trzeba wysłać do CAF w celu otrzymania becikowego i świadczeń socjalnych po porodzie.

Koszty badań, konsultacji lekarskich i ewentualnej hospitalizacji od 6 miesiąca przed porodem do 12 dnia po porodzie, oraz koszt porodu i związanego z nim pobytu w szpitalu są refundowane w 100%, w pozostałych okresach obowiązuje zwykły, 70% próg refundacji.

 

Urlop macierzyński (Le Congé maternité)

Prawo do płatnego urlopu macierzyńskiego nabywają kobiety, które:

  • były ubezpieczone co najmniej 10 miesięcy przed planowaną datą porodu
  • przepracowały minimum 200 godzin w ciągu 3 miesięcy poprzedzających zajście w ciążę lub planowany urlop
  • zaprzestaną pracy zawodowej na minimum 8 tygodni (zwykle jest to 2 tygodnie przed porodem i 6 tygodni po porodzie)

Kobieta, która spełnia te warunki powinna dokonać następujących formalności:

  • poprosić pracodawcę o wydanie zaświadczenia o przerwaniu pracy (attestation d`arret de travail de l`employeur)
  • wysłać zaświadczenie do kasy chorych
  • po zakończeniu urlopu kobieta powinna wysłać deklarację informującą o powrocie do pracy lub rezygnacji z pracy (attestation de reprise ou non-reprise du travaill)

Wysokość dziennego świadczenia z tytułu urlopu macierzyńskiego jest równa dziennemu podstawowemu wynagrodzeniu pomniejszonemu o kwotę składki społecznej. Dzienne świadczenie nie może być niższe niż 8,64 euro ( 1/365 kwoty minimum renty inwalidzkiej i nie może być wyższe niż 76,53 euro (dzienna stawka bazowa w limicie ubezpieczenia społecznego pomniejszonej o składki społeczne).

Długość urlopu macierzyńskiego jest zależna od ilości już posiadanych dzieci:

Pierwsze dziecko: 16 tygodni urlopu (6 przed i 10 po porodzie)

Trzecie i kolejne dziecko: 26 tygodni (8 tygodni przed i 18 po porodzie)

 

Długość urlopu macierzyńskiego jest niezależna od formy zatrudnienia. Niezależne od tego czy jesteśmy zatrudnieni na czas określony czy nieokreślony przysługują nam te same prawa.

W przypadku komplikacji poporodowych urlop jest automatycznie wydłużany przechodząc w urlop chorobowy.

 

Urlop ojcowski - „tacierzyński” - Le Congé Paternité

Ojciec ma prawo do 3 dni płatnego urlopu bezpośrednio po narodzeniu dziecka. Urlop ten przysługuje niezależnie od tego czy pozostaje czy też nie w związku małżeńskim z matką dziecka. Jest to urlop z tytułu narodzin dziecka. Ojciec może też skorzystać z 11 dniowego urlopu ojcowskiego (18 dni w przypadku bliźniąt i wieloraczków). Urlop powinien być nieprzerwany, do 11 dni zalicza się również soboty i niedziele. Z urlopu skorzystać można do 4 miesiąca po urodzeniu dziecka. Istnieje możliwość „dołączenia” go do zwykłego, przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego. Prawo do urlopu ojcowskiego przysługuje również w przypadku adopcji dziecka.

 

Powrót matki do pracy

Po zakończeniu urlopu macierzyńskiego kobieta ma prawo powrotu na swoje dotychczasowe stanowisko pracy. Nie może zostać zwolniona ani w trakcie urlopu, ani w ciągu następujących po nim kolejnych 4 tygodni.

Urlop wychowawczy (Le Congé parental d`éducation)

Rodzicom dziecka przysługuje prawo do trzyletniego bezpłatnego urlopu wychowawczego. Skorzystać może z niego matka, ojciec lub obydwoje rodziców równocześnie.

Po jego zakończeniu, podobnie jak w przypadku urlopu macierzyńskiego, mamy prawo do powrotu na poprzednie stanowisko pracy.

Uwaga: jeśli firma, w której pracujemy zatrudnia mniej niż 100 pracowników, pracodawca może odmówić udzielenia nam urlopu.Opracowane przez www.polonika.fr
Tekst objęty prawem autorskim
Kopiowanie lub przetwarzanie tekstu zabronione.

Najnowsze wiadomości

tvn24oktvpinfook

Oferty transportu

transportautokarowy  transportlotniczy

Polonika w sieci

facebooktwitter